لیست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۳۳ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
فنی و مهندسیمعماریمعماریدکترای تخصصی
فنی و مهندسیبرق - قدرتمهندسی برق - قدرتدکترای تخصصی
فنی و مهندسیبرقمهندسی برق - مخابراتدکترای تخصصی
فنی و مهندسی(تنظیم نشده)مهندسی برق - الکترونیکدکترای تخصصی
فنی و مهندسیبرقمهندسی برق - کنترل و سیستمدکترای تخصصی
علوم انسانیزبان و ادبیات فارسیزبان و ادبیات فارسی - ادبیات غناییدکترای تخصصی
علوم انسانیزبان و ادبیات فارسیزبان و ادبیات فارسیدکترای تخصصی
علوم انسانیحقوقحقوق خصوصیدکترای تخصصی
علوم انسانیحقوقحقوق کیفری و جرم شناسیدکترای تخصصی
علوم انسانیروانشناسیروانشناسی تربیتیدکترای تخصصی
علوم انسانیروانشناسیروانشناسی عمومیدکترای تخصصی
علوم انسانیمدیریتمدیریت دولتیدکترای تخصصی
علوم انسانیمدیریتمدیریت صنعتیدکترای تخصصی
علوم انسانیمدیریتمدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابیدکترای تخصصی
علوم پایهزیست شناسیزیست شناسی - سلولی و تکوینی گیاهیدکترای تخصصی
فنی و مهندسیموادمهندسی مواد - شناسایی و انتخاب روش ساخت مواد مهندسیکارشناسی ارشد
فنی و مهندسیبرق - قدرتمهندسی برق - قدرتکارشناسی ارشد
فنی و مهندسیبرقمهندسی برق - کنترلکارشناسی ارشد
فنی و مهندسیبرقمهندسی برق - مخابراتکارشناسی ارشد
فنی و مهندسی(تنظیم نشده)مهندسی برق - الکترونیککارشناسی ارشد