لیست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۱۷ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
پرستاریپرستاریپرستاریکارشناسی پیوسته
علوم انسانیحسابداریحسابداریکاردانی پیوسته
علوم انسانیفرهنگ و معارف اسلامیکاردانی آموزش دینی و عربیکاردانی ناپیوسته
علوم انسانیعلوم انسانیکاردانی آموزش زبان انگلیسیکاردانی ناپیوسته
علوم انسانیتربیت بدنیکاردانی علوم ورزشیکاردانی ناپیوسته
علوم انسانیزبان و ادبیات فارسیزبان و ادبیات فارسیکارشناسی پیوسته
علوم انسانیمدیریت آموزشیعاوم تربیتیکارشناسی پیوسته
علوم انسانیروان شناسیروانشناسیکارشناسی پیوسته
علوم انسانیحقوقحقوقکارشناسی پیوسته
علوم انسانیمدیریتمدیریت دولتیکارشناسی پیوسته
علوم انسانیحسابداریحسابداریکارشناسی پیوسته
علوم انسانیتربیت بدنیعلوم ورزشیکارشناسی پیوسته
علوم انسانیعلوم انسانیجغرافیاکارشناسی پیوسته
علوم انسانیعلوم انسانیآموزش زبان انگلیسیکارشناسی ناپیوسته
علوم انسانیحسابداریحسابداریکارشناسی ناپیوسته
علوم انسانیتربیت بدنیتربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناسی ناپیوسته
علوم انسانیعلوم انسانیجغرافیای سیاسیکارشناسی ارشد
علوم انسانیحسابداریحسابداریکارشناسی ارشد
علوم انسانیروان شناسیروانشناسی تربیتیکارشناسی ارشد
علوم انسانیروان شناسیروانشناسی عمومیکارشناسی ارشد