اعضای هیات علمی دانشکده‌ی «علوم انسانی»

زبان و ادبیات فارسی

رضا فهیمی

رضا فهیمی

استادیار

منیژه فلاحی

منیژه فلاحی

استادیار

حقوق

علوم انسانی