اعضای هیات علمی دانشکده‌ی «کشاورزی»

گروه های آموزشی دانشکده‌ی «کشاورزی»

علوم دامی

سعید خلج زاده

سعید خلج زاده

استادیار

جواد نصر

جواد نصر

دانشیار

جعفر یدی

جعفر یدی

استادیار

مرتضی یوسفی

مرتضی یوسفی

استادیار

دامپزشکی