رشته ها


نمایش 91 تا 100 مورد از کل 137 مورد.
دانشكدهرشتهمقطعمدیرگروهکارشناس آموزشتلفن تماس
علوم انسانیروانشناسیدکتری تخصصیدکتر نامورزهره حسنی
علوم انسانیسنجش و اندازه گیریدکتری تخصصیدکتر نامورزهره حسنی
علوم انسانیروانشناسیکارشناسی پیوستهدکتر نیوشاحورا فدایی
علوم انسانیروانشناسی بالینیکارشناسی ارشددکتر نیوشاپروین صادقی
علوم انسانیروانشناسی عمومیکارشناسی ارشددکتر نیوشاپروین صادقی
فنی و مهندسیمهندسی صنایعکارشناسی پیوستهدکتر هاشمیآمینون
فنی و مهندسیمهندسی صنایع - صنایعکارشناسی ارشددکتر هاشمیالهه پرستار
فنی و مهندسیکاردان فنی مکانیککاردانی ناپیوستهدکتر واحدیامجدی
فنی و مهندسیمهندسی فناوری ساخت و تولید- قالبسازیکارشناسی ناپیوستهدکتر واحدیامجدی
فنی و مهندسیمهندسی فناوری مکانیک خودروکارشناسی ناپیوستهدکتر واحدیامجدی