رشته ها


نمایش ۱۳۱ تا ۱۳۷ مورد از کل ۱۳۷ مورد.
دانشكدهرشتهمقطعمدیرگروهکارشناس آموزشتلفن تماس
فنی و مهندسینرم افزار کامپیوترکاردانی ناپیوستهدکتر عسگرزادهمهدی رایگان42433321
علوم پزشکیپرستاریکارشناسی پیوستهدکتر سقراطیتهمینه نعمتی42433306
فنی و مهندسیکاردان فنی برقکاردانی ناپیوستهدکتر رستگارفاطمیلیلا خادم زاده
فنی و مهندسیکاردان فنی عمران - بتونکاردانی ناپیوستهدکتر سعادتیمصطفی صفرخانی
فنی و مهندسیکاردان فنی مواد - ریخته گریکاردانی ناپیوستهدکتر قاسمیامجدی
فنی و مهندسیکاردان فنی مکانیککاردانی ناپیوستهدکتر واحدیامجدی
فنی و مهندسیکامپیوترکاردانی پیوستهدکتر عسگرزادهمهدی رایگان42433321