رشته ها


نمایش ۱۳۱ تا ۱۳۷ مورد از کل ۱۳۷ مورد.
دانشكدهرشتهمقطعمدیرگروهکارشناس آموزشتلفن تماس
فنی و مهندسیمهندسی کامپیوترکارشناسی پیوستهدکتر عسگرزادهمهدی رایگان42433321
فنی و مهندسیمهندسی عمرانکارشناسی پیوستهدکتر سعادتیمصطفی صفرخانی
فنی و مهندسیمهندسی مواد و متالورژیکارشناسی پیوستهدکتر قاسمیامجدی
فنی و مهندسیمهندسی صنایعکارشناسی پیوستهدکتر هاشمیآمینون
کشاورزیعلوم دامیکارشناسی پیوستهدکتر یوسفی راد
کشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهیکارشناسی پیوستهدکتر یوسفی راداصغر آمینون42433004
علوم انسانیحسابداریکارشناسی پیوستهدکتر طالبیزهرا قدری