رشته ها

نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۴۵ مورد.
دانشكدهرشتهمقطعمدیرگروهکارشناس آموزشتلفن تماس
علوم انسانیمدیریت صنعتی - مالیکارشناسی ارشددکتر امینی سابقلیلا نرجسی42433342
علوم انسانیفیزیولوژی ورزشی - فعالیتهای بدنیکارشناسی ارشد
علوم انسانیجغرافیای انسانی و شهریکارشناسیحورا فدایی
علوم انسانیحقوقکارشناسیدکتر قیوم زادهحورا فدایی
علوم انسانیروانشناسی عمومیکارشناسیدکتر نیوشاحورا فدایی
علوم انسانیزبان و ادبیات فارسیکارشناسیدکتر فلاحیحورا فدایی
علوم انسانیعلوم تربیتی مدیریت و برنامه ریزی آموزشیکارشناسیدکتر محمدداودیحورا فدایی
علوم انسانیمدیریت دولتیکارشناسیدکتر امینی سابقحورا فدایی
علوم انسانیتربیت بدنی- علوم ورزشیکارشناسیقادری
علوم انسانیحسابداریکارشناسی ناپیوستهدکتر طالبیزهرا قادری