رشته ها

نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱۴۵ مورد.
دانشكدهرشتهمقطعمدیرگروهکارشناس آموزشتلفن تماس
علوم انسانیزبان انگلیسیکارشناسی ناپیوستهزهرا قادری
علوم انسانیتربیت بدنی- علوم ورزشیکارشناسی ناپیوستهزهرا قادری
علوم انسانیزبان انگلیسیکاردانیزهرا قادری
علوم انسانیدینی و عربیکاردانیزهرا قادری
علوم انسانیعلمی و کاربردی حسابداریکاردانی پیوستهدکتر طالبیزهرا قادری
کشاورزیمهندسی کشاورزی – زراعتکارشناسی ارشددکتر یوسفی رادمجید حاجتی42433004
کشاورزیمهندسی کشاورزی - علوم دامی تغذیهکارشناسی ارشددکتر یوسفی رادمجید حاجتی42433004
کشاورزیمهندسی کشاورزی - علوم دامی فیزیولوژیکارشناسی ارشددکتر یوسفی رادمجید حاجتی42433004
کشاورزیمهندسی کشاورزی- علوم دامی اصلاح نژادکارشناسی ارشددکتر یوسفی رادمجید حاجتی42433004
کشاورزیمهندسی کشاورزی - علوم باغبانیکارشناسی ارشددکتر یوسفی رادمجید حاجتی42433004