رشته ها

نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۴۵ مورد.
دانشكدهرشتهمقطعمدیرگروهکارشناس آموزشتلفن تماس
کشاورزیمهندسی کشاورزی - علوم دامی مدیریت دامپروریکارشناسی ارشددکتر یوسفی رادمجید حاجتی42433004
کشاورزیمهندسی کشاورزی – زراعت و اصلاح نباتاتکارشناسیدکتر یوسفی رادمجید حاجتی42433004
کشاورزیمهندسی کشاورزی – علوم دامیکارشناسیدکتر یوسفی رادمجید حاجتی42433004
کشاورزیمهندسی کشاورزی – باغبانیکارشناسیدکتر یوسفی رادمجید حاجتی42433004
کشاورزیعلوم آزمایشگاهی - دامپزشکیکارشناسی ناپیوستهدکتر یوسفی رادمجید حاجتی42433004
کشاورزیدامپزشکیکاردانیدکتر یوسفی رادمجید حاجتی42433004
کشاورزیتکنولوژی تولیدات گیاهیکاردانیدکتر یوسفی رادمجید حاجتی42433004
کشاورزیامور زراعی و باغیکاردانی پیوستهدکتر یوسفی رادمجید حاجتی42433004
کشاورزیامور دامیکاردانی پیوستهدکتر یوسفی رادمجید حاجتی42433004
کشاورزیزیست شناسی - سلولی و تکوینی گیاهیدکتری تخصصیدکتر یوسفی رادمجید حاجتی42433004