رشته ها

نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۴۵ مورد.
دانشكدهرشتهمقطعمدیرگروهکارشناس آموزشتلفن تماس
کشاورزیمهندسی کشاورزی - علوم دامی مدیریت دامپروریکارشناسی ارشددکتر یوسفی راداصغر آمینون42433004
کشاورزیمهندسی کشاورزی – زراعت و اصلاح نباتاتکارشناسیدکتر یوسفی راداصغر آمینون42433004
کشاورزیمهندسی کشاورزی – علوم دامیکارشناسیدکتر یوسفی راداصغر آمینون42433004
کشاورزیمهندسی کشاورزی – باغبانیکارشناسیدکتر یوسفی راداصغر آمینون42433004
کشاورزیعلوم آزمایشگاهی - دامپزشکیکارشناسی ناپیوستهدکتر یوسفی راداصغر آمینون42433004
کشاورزیدامپزشکیکاردانیدکتر یوسفی راداصغر آمینون42433004
کشاورزیتکنولوژی تولیدات گیاهیکاردانیدکتر یوسفی راداصغر آمینون42433004
کشاورزیامور زراعی و باغیکاردانی پیوستهدکتر یوسفی راداصغر آمینون42433004
کشاورزیامور دامیکاردانی پیوستهدکتر یوسفی راداصغر آمینون42433004
کشاورزیزیست شناسی - سلولی و تکوینی گیاهیدکتری تخصصیدکتر یوسفی راداصغر آمینون42433004