رشته ها


نمایش 51 تا 60 مورد از کل 137 مورد.
دانشكدهرشتهمقطعمدیرگروهکارشناس آموزشتلفن تماس
فنی و مهندسیصنایع فلزیکاردانی پیوستهدکتر قاسمیامجدی
فنی و مهندسیمتالورژیکاردانی پیوستهدکتر قاسمیامجدی
فنی و مهندسیمهندسی فناوری صنایع شیمیاییکارشناسی ناپیوستهامجدی
فنی و مهندسیمهندسی فناوری ساخت و تولید- قالبسازیکارشناسی ناپیوستهدکتر واحدیامجدی
فنی و مهندسیمهندسی فناوری مکانیک خودروکارشناسی ناپیوستهدکتر واحدیامجدی
فنی و مهندسیمهندسی فناوری مکانیک - ماشین افزارکارشناسی ناپیوستهدکتر واحدیامجدی
فنی و مهندسیمهندسی فناوری متالوژی ذوب فلزاتکارشناسی ناپیوستهدکتر قاسمیامجدی
فنی و مهندسیمهندسی مکانیککارشناسی پیوستهدکتر واحدیامجدی
فنی و مهندسیمهندسی مواد و متالورژیکارشناسی پیوستهدکتر قاسمیامجدی
علوم پزشکیپرستاریکارشناسی پیوستهدکتر سقراطیتهمینه نعمتی42433306