رشته ها

نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۴۵ مورد.
دانشكدهرشتهمقطعمدیرگروهکارشناس آموزشتلفن تماس
فنی و مهندسیشیمی کاربردیکارشناسیدکتر عراقیمعصومه عیوضی
فنی و مهندسیشیمی - شیمی داروییکارشناسیدکتر عراقیمعصومه عیوضی
کشاورزیعلوم گیاهی - زیست شناسیکارشناسیدکتر یوسفی راداصغر آمینون42433004
فنی و مهندسیفیزیککارشناسی__
فنی و مهندسیمهندسی تکنولوژی صنایع شیمیاییکارشناسی ناپیوستهامجدی
فنی و مهندسیریاضیکاردانی__
فنی و مهندسیمعماریدکتری تخصصیدکتر رفیعی پورلیلا بیات42433306
فنی و مهندسیمهندسی برق - قدرتدکتری تخصصیدکتر گندمکارالهه پرستار42433306
فنی و مهندسیمهندسی برق - مخابراتدکتری تخصصیدکتر رستگارفاطمیالهه پرستار42433306
فنی و مهندسیمهندسی برق - الکترونیکدکتری تخصصیدکتر رستگارفاطمیالهه پرستار42433306