رشته ها


نمایش 81 تا 90 مورد از کل 137 مورد.
دانشكدهرشتهمقطعمدیرگروهکارشناس آموزشتلفن تماس
فنی و مهندسیمهندسی مکانیککارشناسی پیوستهدکتر واحدیامجدی
فنی و مهندسیمهندسی کامپیوترکارشناسی پیوستهدکتر عسگرزادهمهدی رایگان42433321
فنی و مهندسیمهندسی عمرانکارشناسی پیوستهدکتر سعادتیمصطفی صفرخانی
فنی و مهندسیمهندسی مواد و متالورژیکارشناسی پیوستهدکتر قاسمیامجدی
فنی و مهندسیمهندسی صنایعکارشناسی پیوستهدکتر هاشمیآمینون
فنی و مهندسیشیمی – آلیکارشناسی ارشددکتر عراقیمعصومه عیوضی
فنی و مهندسیشیمی کاربردیکارشناسی ارشددکتر عراقیمعصومه عیوضی
فنی و مهندسیشیمی معدنیکارشناسی ارشددکتر عراقیمعصومه عیوضی
فنی و مهندسیشیمی فیزیککارشناسی ارشددکتر عراقیمعصومه عیوضی
فنی و مهندسیشیمی - تجزیهکارشناسی ارشددکتر عراقیمعصومه عیوضی