رشته ها


نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۳۷ مورد.
دانشكدهرشتهمقطعمدیرگروهکارشناس آموزشتلفن تماس
فنی و مهندسیمهندسی عمرانکارشناسی پیوستهدکتر سعادتیمصطفی صفرخانی
علوم پزشکیپرستاریکارشناسی پیوستهدکتر سقراطیتهمینه نعمتی42433306
علوم انسانیعلمی و کاربردی حسابداریکاردانی پیوستهدکتر طالبیزهرا قادری
علوم انسانیحسابداریکارشناسی ناپیوستهدکتر طالبیزهرا قادری
علوم انسانیحسابداریکارشناسی پیوستهدکتر طالبیزهرا قدری
علوم انسانیحسابداریکارشناسی ارشددکتر طالبی
فنی و مهندسیشیمی کاربردیکارشناسی پیوستهدکتر عراقیمعصومه عیوضی
فنی و مهندسیشیمی محضکارشناسی پیوستهدکتر عراقیمعصومه عیوضی
فنی و مهندسیشیمی – آلیکارشناسی ارشددکتر عراقیمعصومه عیوضی
فنی و مهندسیشیمی کاربردیکارشناسی ارشددکتر عراقیمعصومه عیوضی