رشته ها

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۴۵ مورد.
دانشكدهرشتهمقطعمدیرگروهکارشناس آموزشتلفن تماس
علوم انسانیروانشناسی تربیتیکارشناسی ارشددکتر نیوشا
علوم انسانیزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشددکتر فلاحی
علوم انسانیحسابداریکارشناسی ارشددکتر طالبی
علوم انسانیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشددکتر محمدداودی
علوم انسانیفیزیولوژی ورزشی - فعالیتهای بدنیکارشناسی ارشد
فنی و مهندسیفیزیککارشناسی__
فنی و مهندسیریاضیکاردانی__
فنی و مهندسیمهندسی کامپیوتر - نرم افزارکارشناسی ارشددکتر عسگرزادهآمینون42433321
فنی و مهندسیمهندسی صنایع – تولید صنعتیکارشناسیدکتر هاشمیآمینون
فنی و مهندسیمهندسی صنایعکارشناسیدکتر هاشمیآمینون42433321