شماره تلفنهای داخلی


نمایش 1 تا 10 مورد از کل 153 مورد.
نام ساختماننام محلنام مسئول
ساختمان اداریبایگانی فارغ التحصیلانآقای حبیبی-خانم سجادی
ساختمان اداریانتظامات-
دانشکده فنی و مهندسیبایگانی تحصیلات تکمیلیآقای اسحاقی
دانشکده فنی و مهندسیانجمن برق-
دانشکده فنی و مهندسیانتظامات برادران-
دانشکده فنی و مهندسیانتظامات خواهران-
ساختمان اداریمدیر روابط عمومیآقای رحیمی
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیبسیج دانشجویی-
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیسایت اینترنتخانمحمدیان
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیانتظامات برادران-