شماره تلفنهای داخلی

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۵۳ مورد.
نام ساختماننام محلنام مسئولشماره تلفن داخلی
ساختمان اداریبایگانی فارغ التحصیلانآقای حبیبی-خانم سجادی526
ساختمان اداریانتظامات-357
دانشکده فنی و مهندسیبایگانی تحصیلات تکمیلیآقای اسحاقی416
دانشکده فنی و مهندسیانجمن برق-453
دانشکده فنی و مهندسیانتظامات برادران-452
دانشکده فنی و مهندسیانتظامات خواهران-444
ساختمان اداریمدیر روابط عمومیآقای رحیمی524
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیبسیج دانشجویی-250
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیسایت اینترنتخانمحمدیان286
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیانتظامات برادران-236