شماره تلفنهای داخلی


نمایش 1 تا 10 مورد از کل 147 مورد.
نام ساختماننام محلنام مسئولشماره تلفن داخلی
ساختمان اداریبایگانی فارغ التحصیلانآقای عباسی526
ساختمان اداریانتظامات-341
دانشکده فنی و مهندسیبایگانی تحصیلات تکمیلیآقای اسحاقی416
دانشکده فنی و مهندسیانجمن برق-453
دانشکده فنی و مهندسیانتظامات برادرانآقای صابری452
دانشکده فنی و مهندسیدفترفرهنگ برادرانآقای سبط احمدی- آقای قاسمی444
ساختمان اداریمدیر روابط عمومیآقای رحیمی521
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیبسیج دانشجویی-250
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیسایت اینترنتخانمحمدیان259
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیانتظامات برادرانآقای باغکی236