شماره تلفنهای داخلی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۴۷ مورد.
نام ساختماننام محلنام مسئولشماره تلفن داخلی
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیبسیج دانشجویی-250
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیسایت اینترنتخانمحمدیان259
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیانتظامات برادرانآقای باغکی236
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیانتظامات خواهرانخانم حکیمی211
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیآبدارخانهآقای عبدی244
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیکتابخانهآقای وکیلی214
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیآزمایشگاه شناسایی موادآقای ساوه ای222
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیدفتر فرهنگ برادرانآقای سعادتپور225
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیآزمایشگاه بیوشیمیآقای سلیمی216