شماره تلفنهای داخلی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۴۷ مورد.
نام ساختماننام محلنام مسئولشماره تلفن داخلی
محوطهبسیج اداریآقای شعبانی
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیانتظامات خواهرانخانم حکیمی211
محوطهکارگاه قطعه سازی213
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیکتابخانهآقای وکیلی214
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیآزمایشگاه بیوشیمیآقای سلیمی216
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیآزمایشگاه شیمیآقای عمان219
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیآزمایشگاه خاک شناسیآقای عشرتی221
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیآزمایشگاه شناسایی موادآقای ساوه ای222
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیدفتر فرهنگ برادرانآقای سعادتپور225