شماره تلفنهای داخلی


نمایش 91 تا 100 مورد از کل 157 مورد.
نام ساختماننام محلنام مسئولشماره تلفن داخلی
محوطهشرکت تعاونی مصرف کارکنان واساتیدآقای ناظمی251
ساختمان اداریرسیدگی اسنادوحقوق دستمزد و برنامه و بودجهآقای نعمتی542
ساختمان اداریمعاونت علمیدکتر نصر530
ساختمان اداریسرپرست خدماتآقای خانمحمد لو546
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیگروه معارف اسلامیآقای واثقی256
دانشکده فنی و مهندسیکتابخانهآقای صدیق428
ساختمان اداریحسابداریآقای عرفانی نسب541
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیمشاورهخانم احدی255
ساختمان اداریریزنمرات و تائیدیه تحصیلیخانم اسفندیاری- خانم سجادی556