شماره تلفنهای داخلی


نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۴۷ مورد.
نام ساختماننام محلنام مسئولشماره تلفن داخلی
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیگروه معارف اسلامیآقای واثقی256
دانشکده فنی و مهندسیکتابخانهآقای صدیق428
دانشکده فنی و مهندسیبایگانی کارشناسی کاردانیآقای حسنی زاده433
دانشکده فنی و مهندسیسایت اینترنتآقای رضایی419
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیمشاورهخانم احدی255
ساختمان اداریریزنمرات و تائیدیه تحصیلیخانم اسفندیاری- خانم سجادی556
ساختمان اداریبایگانی کشاورزی و انسانیخانم امینی - خانم اسحاقی262
ساختمان فنی مهندسیسایت کامپیوتر دانشکده پرستاریآقای لطیف415
دانشکده فنی و مهندسیآموزش ارشدمتالورژی ،عمران، مکانیک و معماریخانم بیات451
ساختمان اداریدفترمعاونت علمیخانم توسلی331