شماره تلفنهای داخلی


نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۴۷ مورد.
نام ساختماننام محلنام مسئولشماره تلفن داخلی
دانشکده فنی و مهندسیدفترفرهنگ برادرانآقای سبط احمدی- آقای قاسمی444
محوطهورودوخروج کارکنان و اساتیدآقای تلیمی445
دانشکده فنی و مهندسیرییس اداره آموزش دانشکده فنی و مهندسیآقای حاجتی446
محوطهپمپاژخانه-447
دانشکده فنی و مهندسیسایت کامپیوترخانم ابطحی448
محوطهتربیت بدنی برادرانآقای علیزادگان449
دانشکده فنی ومهندسیرئیس دانشکده فنی مهندسیمهندس فتاحی450
دانشکده فنی و مهندسیآموزش ارشدمتالورژی ،عمران، مکانیک و معماریخانم بیات451
دانشکده فنی و مهندسیانتظامات برادرانآقای صابری452
دانشکده فنی و مهندسیانجمن برق-453