شماره تلفنهای داخلی


نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۰ مورد از کل ۱۴۷ مورد.
نام ساختماننام محلنام مسئولشماره تلفن داخلی
دانشکده فنی و مهندسیآموزش شیمی کلیه گرایش هاخانم عیوضی417
ساختمان اداریدفترمعاون توسعه و مدیریت منابعخانم داورپناه276
دانشکده فنی و مهندسیمدیرگروه فنی مهندسیدکترواحدی532
محوطهاستادسرای برادرانآقای علیجانی247
دانشکده فنی و مهندسیستادشاهدوایثارگرآقای سلامت409
ساختمان اداریحسابداریخانم سعادتمندی- خانم عطارد543
ساختمان اداریثبت نام وخدمات آموزشیخانم سعیدی538
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیآموزش ارشدروانشناسی بالینی ،تربیتی وعمومی وزبان و ادبیاتخانم صادقی263
دانشکده فنی و مهندسیدفترفرهنگ اسلامی خواهرانخانم صادقیان257
ساختمان اداریرییس فارغ التحصیلانخانم فخیمی560