شماره تلفنهای داخلی


نمایش 101 تا 110 مورد از کل 157 مورد.
نام ساختماننام محلنام مسئولشماره تلفن داخلی
ساختمان اداریبایگانی کشاورزی و انسانیآقای حسنی - خانم بابایی-خانم امینی فرد262
ساختمان فنی مهندسیسایت کامپیوتر دانشکده پرستاریآقای لطیف442
دانشکده فنی و مهندسیآموزش ارشدمتالورژی ،عمران، مکانیک و معماریخانم بیات451
ساختمان اداریدفترمعاونت علمیخانم توسلی331
دانشکده فنی و مهندسیآموزش شیمی کلیه گرایش هاآقای حسنی زاده417
محوطهکارگاه جوشکاریآقای ابراهیمی489
ساختمان اداریدفترمعاون توسعه و مدیریت منابعخانم داورپناه276
دانشکده فنی و مهندسیمدیرگروه فنی مهندسیدکترواحدی532
محوطهاستادسرای برادرانآقای کریمی247
دانشکده فنی و مهندسیستادشاهدوایثارگرآقای سلامت409