شماره تلفنهای داخلی


نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۰ مورد از کل ۱۴۷ مورد.
نام ساختماننام محلنام مسئولشماره تلفن داخلی
ساختمان اداریمعاونت علمیدکتر نصر530
ساختمان اداریسرپرست خدماتآقای سلیمی546
ساختمان اداریریزنمرات و تائیدیه تحصیلیخانم اسفندیاری- خانم سجادی556
ساختمان اداریبایگانی کشاورزی و انسانیخانم امینی - خانم اسحاقی262
ساختمان اداریدفترمعاونت علمیخانم توسلی331
ساختمان اداریدفترمعاون توسعه و مدیریت منابعخانم داورپناه276
ساختمان اداریحسابداریخانم سعادتمندی- خانم عطارد543
ساختمان اداریثبت نام وخدمات آموزشیخانم سعیدی538
ساختمان اداریرییس فارغ التحصیلانخانم فخیمی560
ساختمان اداریبایگانی کارگزینی هیأت علمیخانم کریمی537