شماره تلفنهای داخلی


نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۰ مورد از کل ۱۴۷ مورد.
نام ساختماننام محلنام مسئولشماره تلفن داخلی
دانشکده فنی و مهندسیآموزش کارشناسی عمرانآقای صفرخانی454
ساختمان اداریروابط عمومیآقای جوادی زاده- خانم ساوه ای488
محوطهکارگاه عمومی و جوشکاریآقای ابراهیمی489
محوطهانبارآقای مردانه490
محوطهتدارکاتآقای هاشمی- آقای حبیبی493
محوطهترابریآقای غلامی-آقای صادقی-آقای حیدری-آقای ریاضی496
محوطهاستادسرای خواهرانخانم رمه دار499
محوطهکارگاه ریخته گریآقای خانمحمدیان500
محوطهرستورانپرسنل رستوران502
محوطهرستورانآقای رضایی503