شماره تلفنهای داخلی


نمایش 111 تا 120 مورد از کل 157 مورد.
نام ساختماننام محلنام مسئولشماره تلفن داخلی
ساختمان اداریحسابداریخانم سعادتمندی- خانم عطارد543
ساختمان اداریثبت نام وخدمات آموزشیخانم سعیدی538
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیآموزش ارشدروانشناسی بالینی ،تربیتی وعمومی وزبان و ادبیاتخانم صادقی263
دانشکده فنی و مهندسیدفترفرهنگ اسلامی خواهرانخانم صادقیان257
ساختمان اداریرییس فارغ التحصیلانخانم فخیمی560
ساختمان اداریبایگانی کارگزینی هیأت علمیخانم کریمی537
دانشکده فنی و مهندسیآموزش پرستاری پراتیکخانم نعمتی435
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیآموزش دکتری کلیه رشته هاخانم حسنی254
محوطهاستادسرای خواهرانخانم رمه دار499
دانشکده فنی و مهندسیآموزش ارشدبرق وصنایعخانم پرستار424