شماره تلفنهای داخلی


نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۴۷ مورد.
نام ساختماننام محلنام مسئولشماره تلفن داخلی
ساختمان اداریبایگانی کارگزینی هیأت علمیخانم کریمی537
دانشکده فنی و مهندسیآموزش پرستاری بالینیخانم نعمتی435
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیآموزش دکتری کلیه رشته هاخانم حسنی254
محوطهاستادسرای خواهرانخانم رمه دار499
دانشکده فنی و مهندسیآموزش ارشدبرق وصنایعخانم پرستار424
ساختمان اداریبررسی پرونده فارغ التحصیلان فنیآقای علیجانی-خانم فرخی527
دانشکده فنی و مهندسیآموزش کارشناسی کاردانی برقخانم خادم زاده412
ساختمان اداریبررسی پرونده فارغ التحصیلانخانم عطائیان562
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیمجله علوم گیاهیخانم فرزامی253
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیآموزش کارشناسی ناپیوسته انسانیخانم قادری265