شماره تلفنهای داخلی


نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۴۷ مورد.
نام ساختماننام محلنام مسئولشماره تلفن داخلی
ساختمان اداریبررسی پرونده فارغ التحصیلان فنیآقای علیجانی-خانم فرخی527
ساختمان اداریبررسی پرونده فارغ التحصیلانخانم عطائیان562
ساختمان اداریبرنامه ریزی آموزشیخانم محتشمی565
ساختمان اداریتحویل مدرک فارغ التحصیلیخانم باغکی551
ساختمان اداریمعاون توسعه و مدیریت منابعمهندس ثمری خلج540
ساختمان اداریمعاونت فرهنگی دانشجوییدکترنبوتی536
ساختمان اداریگزینشآقای غائب559
ساختمان اداریحسابداری اسنادآقای میکائیلی پور-آقای صبوحی561
ساختمان اداریحراستآقای غائب-آقای عموزاده336
ساختمان اداریجمعداری اموالآقای کریمی520