شماره تلفنهای داخلی


نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۴۷ مورد.
نام ساختماننام محلنام مسئولشماره تلفن داخلی
ساختمان اداریجمعداری اموالآقای کریمی520
ساختمان اداریمدیر روابط عمومیآقای رحیمی521
ساختمان اداریکارشناس عمرانی و ساختمانیآقای مرادی-آقای سلیمی523
ساختمان اداریصندوق رفاه و وام دانشجوییآقای اله وردیلی-آقای دشتی524
ساختمان اداریبایگانی فارغ التحصیلانآقای عباسی526
ساختمان اداریبررسی پرونده فارغ التحصیلان فنیآقای علیجانی-خانم فرخی527
ساختمان اداریاموردانشجوییآقای اسمعیل محمدی-آقای شعبانی528
ساختمان اداریمدیراداریآقای نایینی529
ساختمان اداریمعاونت علمیدکتر نصر530
دانشکده فنی و مهندسیمدیرگروه فنی مهندسیدکترواحدی532