شماره تلفنهای داخلی


نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۰ مورد از کل ۱۴۷ مورد.
نام ساختماننام محلنام مسئولشماره تلفن داخلی
ساختمان اداریبرنامه ریزی آموزشیخانم محتشمی565
ساختمان اداریتحویل مدرک فارغ التحصیلیخانم باغکی551
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیآموزش ارشدمدیریت اجرایی صنعتی بازرگانی و آموزشیآقای قنبری269
ساختمان اداریمعاون توسعه و مدیریت منابعمهندس ثمری خلج540
ساختمان اداریمعاونت فرهنگی دانشجوییدکترنبوتی536
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیرئیس دانشکده علوم انسانیدکترشریف مقدسی267
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیامور اداری دانشکده کشاورزی و انسانیآقای جوزقی396
دانشکده فنی ومهندسیرئیس دانشکده فنی مهندسیمهندس فتاحی450
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیآبدارخانه سالن کنفرانس398
دانشکده فنی و مهندسیمدیرگروه برقدکتررستگارفاطمی422