شماره تلفنهای داخلی


نمایش 121 تا 130 مورد از کل 157 مورد.
نام ساختماننام محلنام مسئولشماره تلفن داخلی
ساختمان اداریبررسی پرونده فارغ التحصیلان فنیخانم فرخی- خانم عطائیان527
دانشکده فنی و مهندسیآموزش کارشناسی کاردانی برقآقای مهدوی نژاد412
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیمجله علوم گیاهیخانم فرزامی253
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیآموزش کارشناسی ناپیوسته انسانیخانم قادری265
ساختمان اداریبرنامه ریزی آموزشیخانم محتشمی565
ساختمان اداریتحویل مدرک فارغ التحصیلیخانم باغکی551