شماره تلفنهای داخلی


نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۰ مورد از کل ۱۴۷ مورد.
نام ساختماننام محلنام مسئولشماره تلفن داخلی
ساختمان علوم انسانی وکشاورزیرییس اداره آموزش کشاورزیآقای آمینون269
ساختمان علوم انسانی وکشاورزیپایان نامه کشاورزیآقای حسنی240
ساختمان فنی مهندسیامورمالی دانشجوییآقای محرق335
ساختمان فنی مهندسیسایت کامپیوتر دانشکده پرستاریآقای لطیف415
محوطهستاد اسکان و خوابگاهآقای جوکار-آقای مسعودی329
محوطهورودوخروج کارکنان و اساتیدآقای تلیمی445
محوطهپمپاژخانه-447
محوطهسرپرست تأسیساتآقای ابوالقاسمی343
محوطهانبارکارگاهها و آزمایشگاههاآقای احدی272
محوطهکارگاه عمومی و جوشکاریآقای ابراهیمی489