شماره تلفنهای داخلی


نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۰ مورد از کل ۱۴۷ مورد.
نام ساختماننام محلنام مسئولشماره تلفن داخلی
ساختمان اداریمدیر آموزشیآقای نوری533
ساختمان اداریکارگزینی هیأت علمیخانم فرجی- خانم طالب حقیقی534
ساختمان اداریمعاونت فرهنگی دانشجوییدکترنبوتی536
ساختمان اداریبایگانی کارگزینی هیأت علمیخانم کریمی537
ساختمان اداریثبت نام وخدمات آموزشیخانم سعیدی538
ساختمان اداریمعاون توسعه و مدیریت منابعمهندس ثمری خلج540
ساختمان اداریرسیدگی اسنادوحقوق دستمزد و برنامه و بودجهآقای نعمتی-آقای معماریان542
ساختمان اداریحسابداریخانم سعادتمندی- خانم عطارد543
ساختمان اداریکارگزینی پرسنلآقای کاشی-آقای رحمتی545
ساختمان اداریسرپرست خدماتآقای سلیمی546