شماره تلفنهای داخلی


نمایش ۱۴۱ تا ۱۴۵ مورد از کل ۱۴۵ مورد.
نام ساختماننام محلنام مسئولشماره تلفن داخلی
دانشکده فنی مهندسیمدیرگروه مکانیکدکتر واحدی410
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیآزمایشگاه شیمی تحقیقاتآقای کریم پور229
دانشکده فنی مهندسیاتاق پراتیک پرستاری421
دانشکده فنی مهندسیکارشناس آموزش پرستاریآقای خلج407