شماره تلفنهای داخلی


نمایش ۱۴۱ تا ۱۴۲ مورد از کل ۱۴۲ مورد.
نام ساختماننام محلنام مسئولشماره تلفن داخلی
دانشکده فنی مهندسیاتاق پراتیک پرستاری421
دانشکده فنی مهندسیکارشناس آموزش پرستاریآقای خلج407