شماره تلفنهای داخلی


نمایش 141 تا 150 مورد از کل 157 مورد.
نام ساختماننام محلنام مسئولشماره تلفن داخلی
ساختمان اداریحراست و گزینشآقای غائب559
ساختمان اداریحسابداری اسنادآقای میکائیلی پور-آقای صبوحی561
ساختمان اداریحراستقای عموزاده552
دانشکده فنی ومهندسیکتابخانه مرجعخانم اعزاز441
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیمدیرگروه انسانیدکترامینی سابق270
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیمدیرگروه حقوق و ادبیاتدکترقیوم زاده256
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیمدیرگروه حسابداری-237
دانشکده فنی و مهندسیمدیرگروه عمراندکترسعادتی413
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیمدیرگروه کشاورزیدکتر یوسفی238