شماره تلفنهای داخلی


نمایش ۱۴۱ تا ۱۴۷ مورد از کل ۱۴۷ مورد.
نام ساختماننام محلنام مسئولشماره تلفن داخلی
ساختمان اداریجمعداری اموالآقای کریمی520
دانشکده فنی مهندسیمدیرگروه متالرژیدکترقاسمی439
دانشکده فنی مهندسیمدیرگروه مکانیکدکتر واحدی410
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیآزمایشگاه شیمی تحقیقاتآقای کریم پور229
دانشکده فنی مهندسیاتاق پراتیک پرستاری421
دانشکده فنی مهندسیکارشناس آموزش پرستاریخانم جهانشاهی408