شماره تلفنهای داخلی


نمایش ۱۴۱ تا ۱۴۷ مورد از کل ۱۴۷ مورد.
نام ساختماننام محلنام مسئولشماره تلفن داخلی
محوطهتدارکاتآقای هاشمی- آقای حبیبی493
محوطهانبارآقای مردانه490
محوطهمزرعه تحقیقاتیآقای ناظمی342
محوطهشرکت تعاونی مصرف کارکنان واساتیدآقای ناظمی251
محوطهاستادسرای برادرانآقای علیجانی247
محوطهاستادسرای خواهرانخانم رمه دار499
محوطهاستاد سراخانم رمه دار248