شماره تلفنهای داخلی


نمایش ۱۴۱ تا ۱۴۷ مورد از کل ۱۴۷ مورد.
نام ساختماننام محلنام مسئولشماره تلفن داخلی
ساختمان اداریرییس فارغ التحصیلانخانم فخیمی560
ساختمان اداریحسابداری اسنادآقای میکائیلی پور-آقای صبوحی561
ساختمان اداریبررسی پرونده فارغ التحصیلانخانم عطائیان562
ساختمان اداریمدیردانشجوییآقای حسینی563
ساختمان اداریفارغ التحصیلان انسانی وکشاورزیآقای مراغی564
ساختمان اداریبرنامه ریزی آموزشیخانم محتشمی565
ساختمان اداریامتحانات و ثبت نمراتآقای دهقانپور-خانم صداقت566