شماره تلفنهای داخلی


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۴۵ مورد.
نام ساختماننام محلنام مسئولشماره تلفن داخلی
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیانتظامات خواهرانخانم حکیمی211
محوطهستاد اسکان329
دانشکده فنی و مهندسیدفترفرهنگ خواهرانخانم جعفرنژاد404
محوطهورودوخروج کارکنان و اساتیدآقای فیروزی445
محوطهپمپاژخانه-447
ساختمان اداریآبدارخانه ریاستآقای کریمی340
محوطهسرپرست تأسیساتآقای ابوالقاسمی343
محوطهانبارکارگاهها و آزمایشگاههاآقای احدی272
دانشکده فنی و مهندسیاتاق اساتیدآقای احدی-آقای مطهری425
ساختمان اداریاموردانشجوییآقای اسمعیل محمدی-آقای شعبانی528