شماره تلفنهای داخلی


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۴۲ مورد.
نام ساختماننام محلنام مسئولشماره تلفن داخلی
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیانتظامات خواهرانخانم حکیمی211
محوطهخوابگاهآقای کاشی329
محوطهورودوخروج کارکنان و اساتیدآقای فیروزی445
محوطهپمپاژخانه-447
ساختمان اداریآبدارخانه ریاستآقای کریمی340
محوطهسرپرست تأسیساتآقای ابوالقاسمی343
محوطهانبارکارگاهها و آزمایشگاههاآقای احدی272
دانشکده فنی و مهندسیاتاق اساتیدآقای احدی-آقای مطهری425
ساختمان اداریاموردانشجوییآقای اسمعیل محمدی-آقای شعبانی528
ساختمان فنی مهندسیصندوق رفاه و وام دانشجوییآقای اله وردیلی-آقای دشتی-خانم جهانشاهی442