شماره تلفنهای داخلی


نمایش 31 تا 40 مورد از کل 157 مورد.
نام ساختماننام محلنام مسئولشماره تلفن داخلی
ساختمان علوم انسانی وکشاورزیآموزش کشاورزیخانم نرجسی240
ساختمان اداریدفترریاستآقای صناعی339
ساختمان اداریتحویل پایان نامه هاخانم صادقی فرد- خانم آزادیان333
ساختمان اداریمدیردانشجوییآقای نائینی563
محوطهکارگاه ریخته گریآقای خانمحمدیان500
ساختمان ادارینقل وانتقالات و مشمولینآقای خبیری277
محوطهآزمایشگاه عمرانآقای خدایاری273
ساختمان اداریکارگزینی هیأت علمیخانم فرجی- خانم طالب حقیقی534