شماره تلفنهای داخلی


نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۴۷ مورد.
نام ساختماننام محلنام مسئولشماره تلفن داخلی
ساختمان اداریتحویل پایان نامه هاخانم صادقی فرد- خانم آزادیان333
محوطهتأسیساتآقای حسینلو330
ساختمان اداریمدیردانشجوییآقای حسینی563
محوطهکارگاه ریخته گریآقای خانمحمدیان500
ساختمان ادارینقل وانتقالات و مشمولینآقای خبیری277
محوطهآزمایشگاه عمرانآقای خدایاری273
ساختمان اداریکارگزینی هیأت علمیخانم فرجی- خانم طالب حقیقی534
ساختمان اداریشبکه آموزشآقای برهمند334
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیآبدارخانهآقای عبدی244
ساختمان اداریمدیرمالیآقای دلگشا328