شماره تلفنهای داخلی


نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۴۷ مورد.
نام ساختماننام محلنام مسئولشماره تلفن داخلی
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیمدیرگروه حسابداری-237
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیمدیرگروه کشاورزیدکتر یوسفی238
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیآزمایشگاه شیمی تحقیقاتآقای کریم پور229
دانشکده فنی مهندسیمدیرگروه متالرژیدکترقاسمی439
دانشکده فنی مهندسیمدیرگروه مکانیکدکتر واحدی410
دانشکده فنی مهندسیاتاق پراتیک پرستاری421
دانشکده فنی مهندسیکارشناس آموزش پرستاریخانم جهانشاهی408
دانشکده فنی و مهندسیبایگانی تحصیلات تکمیلیآقای اسحاقی416
دانشکده فنی و مهندسیانجمن برق-453
دانشکده فنی و مهندسیانتظامات برادرانآقای صابری452