شماره تلفنهای داخلی


نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۴۷ مورد.
نام ساختماننام محلنام مسئولشماره تلفن داخلی
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیآموزش ارشدروانشناسی بالینی ،تربیتی وعمومی وزبان و ادبیاتخانم صادقی263
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیآموزش کارشناسی ناپیوسته انسانیخانم قادری265
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیآموزش ارشد حقوق خصوصی و جزا کارشناسی مدیریت دولتی و روانشناسیخانم فدایی266
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیرئیس دانشکده علوم انسانیدکترشریف مقدسی267
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیرئیس آموزش علوم انسانیآقای طاووسی268
ساختمان علوم انسانی وکشاورزیرییس اداره آموزش کشاورزیآقای آمینون269
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیآموزش ارشدمدیریت اجرایی صنعتی بازرگانی و آموزشیآقای قنبری269
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیمدیرگروه انسانیدکترامینی سابق270
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیپایان نامه انسانیآقای صناعی-آقای درستکار271
محوطهانبارکارگاهها و آزمایشگاههاآقای احدی272