شماره تلفنهای داخلی


نمایش 41 تا 50 مورد از کل 157 مورد.
نام ساختماننام محلنام مسئولشماره تلفن داخلی
ساختمان اداریشبکه آموزشآقای برهمند334
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیآبدارخانهآقای عبدی244
ساختمان اداریمدیرمالیآقای معماریان328
ساختمان اداریامتحانات و ثبت نمراتآقای دهقانپور-آقای کاشی566
دانشکده فنی و مهندسیآموزش کارشناسی کامپیوتر و صنایعآقای رایگان418
دانشکده فنی و مهندسیانتشاراتآقای رحمتی440
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیکتابخانهآقای وکیلی-آقای ناظمی214
محوطهرستورانپرسنل رستوران502
دانشکده فنی و مهندسیسایت کامپیوترخانم ابطحی448
محوطهرستورانآقای رضایی503