شماره تلفنهای داخلی


نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱۴۷ مورد.
نام ساختماننام محلنام مسئولشماره تلفن داخلی
ساختمان اداریامتحانات و ثبت نمراتآقای دهقانپور-خانم صداقت566
دانشکده فنی و مهندسیآموزش کارشناسی کامپیوتر و صنایعآقای رایگان418
دانشکده فنی و مهندسیانتشاراتآقای رحمتی440
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیکتابخانهآقای وکیلی214
محوطهرستورانپرسنل رستوران502
دانشکده فنی و مهندسیسایت کامپیوترخانم ابطحی448
محوطهرستورانآقای رضایی503
محوطهکارگاه قطعه سازی213
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیآزمایشگاه شناسایی موادآقای ساوه ای222
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیدفتر فرهنگ برادرانآقای سعادتپور225