شماره تلفنهای داخلی


نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱۴۷ مورد.
نام ساختماننام محلنام مسئولشماره تلفن داخلی
دانشکده فنی و مهندسیدفترفرهنگ برادرانآقای سبط احمدی- آقای قاسمی444
دانشکده فنی و مهندسیدفترفرهنگ خواهرانخانم جعفرنژاد404
دانشکده فنی و مهندسیاتاق اساتیدآقای احدی-آقای مطهری425
دانشکده فنی و مهندسیآموزش متالورژی و سرامیک ومکانیکآقای امجدی434
دانشکده فنی و مهندسیبسیج اساتیدآقای آقامیری443
دانشکده فنی و مهندسیرییس اداره آموزش دانشکده فنی و مهندسیآقای حاجتی446
دانشکده فنی و مهندسیآموزش کارشناسی کامپیوتر و صنایعآقای رایگان418
دانشکده فنی و مهندسیانتشاراتآقای رحمتی440
دانشکده فنی و مهندسیسایت کامپیوترخانم ابطحی448
دانشکده فنی و مهندسیآزمایشگاه سیم پیچیآقای سلامت411