شماره تلفنهای داخلی


نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱۴۷ مورد.
نام ساختماننام محلنام مسئولشماره تلفن داخلی
محوطهآزمایشگاه عمرانآقای خدایاری273
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیفصلنامه پژوهشهای اعتقادی کلامی و نشریاتآقای صدری275
ساختمان اداریدفترمعاون توسعه و مدیریت منابعخانم داورپناه276
ساختمان ادارینقل وانتقالات و مشمولینآقای خبیری277
ساختمان اداریمدیرمالیآقای دلگشا328
محوطهستاد اسکان و خوابگاهآقای جوکار-آقای مسعودی329
محوطهتأسیساتآقای حسینلو330
ساختمان اداریدفترمعاونت علمیخانم توسلی331
محوطهتربیت بدنی خواهرانخانم محلوجی332
ساختمان اداریتحویل پایان نامه هاخانم صادقی فرد- خانم آزادیان333