شماره تلفنهای داخلی


نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۴۲ مورد.
نام ساختماننام محلنام مسئولشماره تلفن داخلی
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیاتاق اساتیدآقای شاهمردانی243
محوطهبسیج اداریآقای شعبانی
محوطهتربیت بدنی خواهرانخانم بابایی332
ساختمان اداریروابط عمومیخانم ساوه ای488
دانشکده فنی و مهندسیآموزش کارشناسی عمرانآقای صفرخانی454
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیپایان نامه انسانیآقای صناعی-آقای درستکار-آقای قنبری271
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیآموزش ارشد حقوق مدیریت دولتی وکارشناسی پیوسته انسانی و حسابداریخانم فدایی269
دانشکده فنی و مهندسیآبدارخانهآقای عبدی432
ساختمان اداریدفترریاستآقای عرفانی نسب338
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیآزمایشگاه خاک شناسیآقای عشرتی221