شماره تلفنهای داخلی


نمایش 51 تا 60 مورد از کل 145 مورد.
نام ساختماننام محلنام مسئولشماره تلفن داخلی
دانشکده فنی و مهندسیآزمایشگاه سیم پیچیآقای سلامت411
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیآزمایشگاه بیوشیمیآقای عمان216
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیاتاق اساتیدآقای شاهمردانی243
محوطهبسیج اداریآقای شعبانی
محوطهتربیت بدنی خواهرانخانم محلوجی332
ساختمان اداریروابط عمومیآقای فیروزی488
دانشکده فنی و مهندسیآموزش کارشناسی عمرانآقای صفرخانی454
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیپایان نامه انسانیآقای درستکار271
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیآموزش ارشد حقوق خصوصی و جزا کارشناسی مدیریت دولتی و روانشناسیخانم فدایی266
دانشکده فنی و مهندسیآبدارخانهآقای کریمی432