شماره تلفنهای داخلی


نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۴۵ مورد.
نام ساختماننام محلنام مسئولشماره تلفن داخلی
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیآزمایشگاه بیوشیمیآقای سلیمی216
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیاتاق اساتیدآقای شاهمردانی243
محوطهبسیج اداریآقای شعبانی
محوطهتربیت بدنی خواهرانخانم بابایی332
ساختمان اداریروابط عمومیآقای جوادی زاده- خانم ساوه ای488
دانشکده فنی و مهندسیآموزش کارشناسی عمرانآقای صفرخانی454
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیپایان نامه انسانیآقای صناعی-آقای درستکار271
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیآموزش ارشد حقوق خصوصی و جزا کارشناسی مدیریت دولتی و روانشناسیخانم فدایی266
دانشکده فنی و مهندسیآبدارخانهآقای علیجانی432
ساختمان اداریدفترریاستآقای عرفانی نسب338