شماره تلفنهای داخلی


نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۴۷ مورد.
نام ساختماننام محلنام مسئولشماره تلفن داخلی
دانشکده فنی و مهندسیآموزش کارشناسی عمرانآقای صفرخانی454
دانشکده فنی و مهندسیآبدارخانهآقای علیجانی432
دانشکده فنی و مهندسیپایان نامه فنی مهندسیآقای غفاری-آقای سبزیکار431
دانشکده فنی و مهندسیآزمایشگاه الکترونیکآقای قاضی اسدی427
دانشکده فنی و مهندسیآزمایشگاه دیجیتالآقای مستندی436
دانشکده فنی و مهندسیکتابخانهآقای صدیق428
دانشکده فنی و مهندسیبایگانی کارشناسی کاردانیآقای حسنی زاده433
دانشکده فنی و مهندسیسایت اینترنتآقای رضایی419
دانشکده فنی و مهندسیآموزش ارشدمتالورژی ،عمران، مکانیک و معماریخانم بیات451
دانشکده فنی و مهندسیآموزش شیمی کلیه گرایش هاخانم عیوضی417