شماره تلفنهای داخلی


نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۴۷ مورد.
نام ساختماننام محلنام مسئولشماره تلفن داخلی
ساختمان اداریشبکه آموزشآقای برهمند334
ساختمان فنی مهندسیامورمالی دانشجوییآقای محرق335
ساختمان اداریحراستآقای غائب-آقای عموزاده336
ساختمان اداریآبدارخانهآقای احمدی337
ساختمان اداریدفترریاستآقای عرفانی نسب338
ساختمان اداریدفترریاستآقای عرفانی نسب339
ساختمان اداریآبدارخانه ریاستآقای کریمی340
ساختمان اداریانتظامات-341
محوطهمزرعه تحقیقاتیآقای ناظمی342
محوطهسرپرست تأسیساتآقای ابوالقاسمی343