شماره تلفنهای داخلی


نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۱۴۷ مورد.
نام ساختماننام محلنام مسئولشماره تلفن داخلی
ساختمان اداریدفترریاستآقای عرفانی نسب338
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیآزمایشگاه خاک شناسیآقای عشرتی221
ساختمان اداریآبدارخانهآقای احمدی337
ساختمان اداریدبیرخانهآقای توانگر-خانم اسدی نوری-خانم احمدنژاد550
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیآزمایشگاه شیمیآقای عمان219
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیفصلنامه پژوهشهای اعتقادی کلامی و نشریاتآقای صدری275
دانشکده فنی و مهندسیپایان نامه فنی مهندسیآقای غفاری-آقای سبزیکار431
ساختمان اداریمدیر آموزشیآقای نوری533
محوطهترابریآقای غلامی-آقای صادقی-آقای حیدری-آقای ریاضی496
ساختمان اداریرئیس اداره پژوهشآقای تقوی552