شماره تلفنهای داخلی


نمایش 61 تا 70 مورد از کل 157 مورد.
نام ساختماننام محلنام مسئولشماره تلفن داخلی
دانشکده فنی و مهندسیآموزش کارشناسی عمرانآقای صفرخانی454
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیپایان نامه انسانیآقای حسینی-آقای رضایی271
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیآموزش ارشد حقوق خصوصی و جزا کارشناسی مدیریت دولتی و روانشناسیخانم فدایی266
دانشکده فنی و مهندسیآبدارخانهآقای کریمی432
ساختمان اداریدفترریاستآقای صناعی338
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیآزمایشگاه خاک شناسیآقای عشرتی221
ساختمان اداریآبدارخانهآقای احمدی337
ساختمان اداریدبیرخانهآقای توانگر-خانم اسدی نوری550
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیآزمایشگاه شیمیآقای عمان219
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیآموزش حقوق و برنامه ریزی دانشکده علوم انسانیآقای صدری269