شماره تلفنهای داخلی


نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۱۴۷ مورد.
نام ساختماننام محلنام مسئولشماره تلفن داخلی
دانشکده فنی و مهندسیمدیرگروه فنی مهندسیدکترواحدی532
دانشکده فنی و مهندسیستادشاهدوایثارگرآقای سلامت409
دانشکده فنی و مهندسیدفترفرهنگ اسلامی خواهرانخانم صادقیان257
دانشکده فنی و مهندسیآموزش پرستاری بالینیخانم نعمتی435
دانشکده فنی و مهندسیآموزش ارشدبرق وصنایعخانم پرستار424
دانشکده فنی و مهندسیآموزش کارشناسی کاردانی برقخانم خادم زاده412
دانشکده فنی و مهندسیمدیرگروه برقدکتررستگارفاطمی422
دانشکده فنی و مهندسیمدیرگروه عمراندکترسعادتی413
دانشکده فنی ومهندسیرئیس دانشکده فنی مهندسیمهندس فتاحی450
دانشکده فنی ومهندسیکتابخانه مرجعخانم اعزاز441