شماره تلفنهای داخلی


نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۱۴۷ مورد.
نام ساختماننام محلنام مسئولشماره تلفن داخلی
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیامور اداری دانشکده کشاورزی و انسانیآقای جوزقی396
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیآبدارخانه سالن کنفرانس398
دانشکده فنی و مهندسیدفترفرهنگ خواهرانخانم جعفرنژاد404
دانشکده فنی مهندسیکارشناس آموزش پرستاریخانم جهانشاهی408
دانشکده فنی و مهندسیستادشاهدوایثارگرآقای سلامت409
دانشکده فنی مهندسیمدیرگروه مکانیکدکتر واحدی410
دانشکده فنی و مهندسیآزمایشگاه سیم پیچیآقای سلامت411
دانشکده فنی و مهندسیآموزش کارشناسی کاردانی برقخانم خادم زاده412
دانشکده فنی و مهندسیمدیرگروه عمراندکترسعادتی413
ساختمان فنی مهندسیسایت کامپیوتر دانشکده پرستاریآقای لطیف415