شماره تلفنهای داخلی


نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۴۷ مورد.
نام ساختماننام محلنام مسئولشماره تلفن داخلی
دانشکده فنی و مهندسیآزمایشگاه الکترونیکآقای قاضی اسدی427
محوطهتربیت بدنی برادرانآقای علیزادگان449
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیرئیس آموزش علوم انسانیآقای طاووسی268
محوطهتدارکاتآقای هاشمی- آقای حبیبی493
ساختمان اداریمدیراداریآقای نایینی529
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیآزمایشگاه شیمی تجزیهآقای ساوه ای228
ساختمان اداریبیمه مازاد درمانخانم قدرتی549
ساختمان اداریارتباط با صنعتآقای فصیحی پور555
ساختمان فنی مهندسیامورمالی دانشجوییآقای محرق335
ساختمان اداریکارگزینی پرسنلآقای کاشی-آقای رحمتی545