شماره تلفنهای داخلی


نمایش 71 تا 80 مورد از کل 157 مورد.
نام ساختماننام محلنام مسئولشماره تلفن داخلی
دانشکده فنی و مهندسیپایان نامه فنی مهندسیآقای غفاری431
ساختمان اداریمدیر آموزشیآقای نوری533
محوطهترابریآقای غلامی-آقای صادقی-آقای حیدری-آقای ریاضی-آقای حبیبی496
ساختمان اداریارتباط با صنعتآقای درستکار555
دانشکده فنی و مهندسیآزمایشگاه الکترونیک و برقآقای قاضی اسدی-آقای صدیق427
محوطهتربیت بدنی برادرانآقای علیزادگان449
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیرئیس آموزش علوم انسانیآقای طاووسی268
محوطهتدارکاتآقای هاشمی- آقای جوادی زاده493
ساختمان اداریمدیراداریآقای کاکایی529
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیآزمایشگاه شیمی تجزیهآقای ساوه ای228