شماره تلفنهای داخلی


نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۴۷ مورد.
نام ساختماننام محلنام مسئولشماره تلفن داخلی
ساختمان اداریبایگانی فارغ التحصیلانآقای عباسی526
ساختمان اداریانتظامات-341
ساختمان اداریمدیر روابط عمومیآقای رحیمی521
ساختمان اداریآبدارخانه ریاستآقای کریمی340
ساختمان اداریاموردانشجوییآقای اسمعیل محمدی-آقای شعبانی528
ساختمان اداریصندوق رفاه و وام دانشجوییآقای اله وردیلی-آقای دشتی524
ساختمان اداریمدیرپژوهشیآقای الیاسی553
ساختمان اداریفناوری اطلاعات و ارتباطاتآقای تمیم- خانم هادیان548
ساختمان اداریدفترریاستآقای عرفانی نسب339
ساختمان اداریتحویل پایان نامه هاخانم صادقی فرد- خانم آزادیان333