شماره تلفنهای داخلی


نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۴۷ مورد.
نام ساختماننام محلنام مسئولشماره تلفن داخلی
دانشکده فنی و مهندسیبایگانی تحصیلات تکمیلیآقای اسحاقی416
دانشکده فنی و مهندسیآموزش شیمی کلیه گرایش هاخانم عیوضی417
دانشکده فنی و مهندسیآموزش کارشناسی کامپیوتر و صنایعآقای رایگان418
دانشکده فنی و مهندسیسایت اینترنتآقای رضایی419
دانشکده فنی مهندسیاتاق پراتیک پرستاری421
دانشکده فنی و مهندسیمدیرگروه برقدکتررستگارفاطمی422
دانشکده فنی و مهندسیآموزش ارشدبرق وصنایعخانم پرستار424
دانشکده فنی و مهندسیاتاق اساتیدآقای احدی-آقای مطهری425
دانشکده فنی و مهندسیآزمایشگاه الکترونیکآقای قاضی اسدی427
دانشکده فنی و مهندسیکتابخانهآقای صدیق428