شماره تلفنهای داخلی


نمایش 81 تا 90 مورد از کل 145 مورد.
نام ساختماننام محلنام مسئولشماره تلفن داخلی
ساختمان اداریکارشناس عمرانی و ساختمانیآقای مرادی-آقای سلیمی523
ساختمان اداریفارغ التحصیلان انسانی وکشاورزی و مشاور امور حقوقیآقای مراغی564
محوطهانبارآقای مردانه490
دانشکده فنی و مهندسیآزمایشگاه دیجیتالآقای مستندی436
ساختمان اداریکارشناس امور دانش آموختگانآقای قنبری555
محوطهمزرعه تحقیقاتیآقای سبزیکار- آقای مسعودی342
محوطهشرکت تعاونی مصرف کارکنان واساتیدآقای ناظمی251
ساختمان اداریرسیدگی اسنادوحقوق دستمزد و برنامه و بودجهآقای نعمتی-آقای معماریان-آقای عرفانی نسب542
ساختمان اداریمعاونت علمیدکتر نصر530
ساختمان اداریسرپرست خدماتآقای خانمحمد لو546