شماره تلفنهای داخلی


نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۱۴۷ مورد.
نام ساختماننام محلنام مسئولشماره تلفن داخلی
ساختمان اداریکارشناس عمرانی و ساختمانیآقای مرادی-آقای سلیمی523
ساختمان اداریفارغ التحصیلان انسانی وکشاورزیآقای مراغی564
محوطهانبارآقای مردانه490
دانشکده فنی و مهندسیآزمایشگاه دیجیتالآقای مستندی436
ساختمان اداریکدگیری پایان نامه ها ، مقالات و امورپژوهشیآقای کاکایی-آقای مهدوی نژاد555
محوطهمزرعه تحقیقاتیآقای ناظمی342
محوطهشرکت تعاونی مصرف کارکنان واساتیدآقای ناظمی251
ساختمان اداریرسیدگی اسنادوحقوق دستمزد و برنامه و بودجهآقای نعمتی-آقای معماریان542
ساختمان اداریمعاونت علمیدکتر نصر530
ساختمان اداریسرپرست خدماتآقای سلیمی546