شماره تلفنهای داخلی


نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۱۴۲ مورد.
نام ساختماننام محلنام مسئولشماره تلفن داخلی
دانشکده فنی و مهندسیآزمایشگاه دیجیتالآقای مستندی436
ساختمان اداریکدگیری پایان نامه ها ، مقالات و امورپژوهشیآقای تقوی-آقای مهدوی نژاد - خانم آزادیان555
محوطهمزرعه تحقیقاتیآقای ناظمی342
محوطهشرکت تعاونی مصرف کارکنان واساتیدآقای ناظمی251
ساختمان اداریرسیدگی اسنادوحقوق دستمزدآقای نعمتی-آقای معماریان542
ساختمان اداریمعاونت علمیدکتر نصر530
ساختمان اداریسرپرست خدماتآقای سلیمی546
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیگروه معارف اسلامیآقای واثقی256
دانشکده فنی و مهندسیکتابخانهآقای صدیق428
دانشکده فنی و مهندسیبایگانی کارشناسی کاردانیآقای حسنی زاده433