شماره تلفنهای داخلی


نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۱۴۷ مورد.
نام ساختماننام محلنام مسئولشماره تلفن داخلی
دانشکده فنی و مهندسیآزمایشگاه سیم پیچیآقای سلامت411
دانشکده فنی مهندسیمدیرگروه مکانیکدکتر واحدی410
دانشکده فنی و مهندسیستادشاهدوایثارگرآقای سلامت409
دانشکده فنی مهندسیکارشناس آموزش پرستاریخانم جهانشاهی408
دانشکده فنی و مهندسیدفترفرهنگ خواهرانخانم جعفرنژاد404
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیآبدارخانه سالن کنفرانس398
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیامور اداری دانشکده کشاورزی و انسانیآقای جوزقی396
محوطهسرپرست تأسیساتآقای ابوالقاسمی343
محوطهمزرعه تحقیقاتیآقای ناظمی342
ساختمان اداریانتظامات-341